Bảng Giá

 • Start
 • 150K
 • /tháng  
 • 1 Máy Lẻ
  Hỗ Trợ 1800/1900
  Kết nối đầu số IP
  1 cuộc gọi đồng thời
  Gọi Qua Mobile
  Hỗ Trợ 24/7
 • Plus
 • 450K
 • /tháng  
 • 2-5 Máy Lẻ
  Hỗ Trợ 1800/1900
  Kết nối đầu số IP
  5 cuộc gọi đồng thời
  Gọi Qua Mobile
  Hỗ Trợ 24/7
 • Pro
 • 800K
 • /tháng  
 • 6-10 Máy Lẻ
  Hỗ Trợ 1800/1900
  Kết nối đầu số IP
  10 cuộc gọi đồng thời
  Gọi Qua Mobile
  Hỗ Trợ 24/7
 • Extra
 • 1500K
 • /tháng  
 • 11-20 Máy Lẻ
  Hỗ Trợ 1800/1900
  Kết nối đầu số IP
  20 cuộc gọi đồng thời
  Gọi Qua Mobile
  Hỗ Trợ 24/7